Selecteer een pagina

Privacyreglement van onze praktijk

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Website).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

Fysiotherapie Kalsdonk is genoodzaakt om jouw gegevens te verwerken volgens de wettelijke eisen (WGBO) en om je de juiste behandeling te kunnen geven. Wij vragen daarom om je persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om je te kunnen identificeren en contact met je op te kunnen nemen.

Daarnaast vragen wij ook om je medische gegevens (huisarts, zorgverzekeraar en polis, je medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee je nu naar de therapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met je huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega.

  Jouw rechten als betrokkene:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
  • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

  Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

  Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Fysiotherapie Kalsdonk hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

  Overdracht van je dossier

  Als je een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat je nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van je (medische) geschiedenis. Je (medische)  geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan je nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat je je oude fysiotherapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe fysiotherapeut.

  Je dossier wordt dan door je fysiotherapeut persoonlijk of via beveiligde Zorgmail overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Camera toezicht in wachtruimte

  Wanneer de secretaresse afwezig is maken we gebruik van cameratoezicht in de wachtruimte om eigendommen van de praktijk, personeel en patiënten te beschermen tegen diefstal. De camerabeelden worden nooit langer dan 4 weken bewaard tenzij het noodzakelijk is om een diefstal incident af te kunnen handelen.

  Fysiotherapie Kalsdonk is er alles aan gelegen je privacy te waarborgen. Mocht je toch een klacht hebben over het gebruik van je gegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Willie Mulder is hiervoor de contactpersoon. Dan hopen we er alsnog uit te komen. Komen we er samen niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.