Selecteer een pagina

Kinderfysiotherapie

Met kinderfysiotherapie behandelen we motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Wat is kinderfysiotherapie?

De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.
Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze.
Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Voor welke klachten:

Baby
voorkeurshouding / overstrekken / asymmetrie van het hoofd / asymmetrie in bewegen / bijzondere vormen van voortbewegen / plexus brachialis letsel / prematuriteit

Peuter / Kleuter
motorische ontwikkelingachterstand / opvallend looppatroon / veel vallen/struikelen / orthopedische afwijkingen / angst voor bewegen

Schoolkind
motorische ontwikkelingsachterstand / schrijfproblemen / houdingsproblemen / sensomotorische problemen / DCD (Developmental Coördination Disorder)

Oudere kind
Sportspecifieke klachten / houdingsproblemen / bewegingsarmoede

Chronische aandoeningen
(niet-) Aangeboren hersenletsel / Cerebrale Parese / Spina Bifida / jeugdreuma / mentale retardatie / spierziekten / Autisme spectrum stoornissen / ADHD

Hoe ziet de behandeling eruit?

In eerste instantie wordt uw kind geobserveerd en onderzocht om zo een compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het niveau te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Afhankelijk van de resultaten wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Samenwerking:
Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Medewerkers van onze praktijk werken nauw samen met:

 • De Sponder, school voor speciaal basisonderwijs
 • De Kameleon, speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen GGZ West-Brabant
 • De Fakkel, school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis
 • Trivers, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Thuiszorg West Brabant – diëtiste en consultatiebureau
 • Sportservice West-Brabant
 • Stichting Wij Samen
 • IKC De Kroevendonk
 • Bravis
 • Jaxie
 • KJ Psychologen
 • Logopediepraktijk de Kock

Therapeuten:

Mirte van Pelt, kinderfysiotherapeut en gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Zij is de coördinator van FijnFit

Maartje van Rooij, kinderfysiotherapeut en vooral gespecialiseerd in het schrijven en beelddenken en medical taping bij kinderen

Mieke Roelands, kinderfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut  en gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking.

Linda Herero-Goorden Algemeen Fysiotherapeut  en Kinderfysiotherapeut MSPT