Selecteer een pagina

Tarieven & Betalingsvoorwaarden

De door ons gehanteerde tarieven per prestatie fysiotherapie zijn:

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Tarieven praktijk 2024

Prestatie fysiotherapie Tarief
Screening, intake en onderzoek   57,00
Intake en onderzoek na verwijzing   57,00
Zitting fysiotherapie 43,00
Eenmalig bekkenfysiotherapie   58,00
Zitting kinderfysiotherapie  58,00
Zitting manuele therapie   55,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie   38,00
Niet nagekomen afspraak MT/KF/BFT (verbijzondering) €  50,00
Toeslag voor aan huis behandeling   22,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt   58,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek   72,00
Dry Needling   43,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport   58,00
Eenvoudige korte rapporten (per rapport)   47,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten (per rapport)  107,00

 

Prijslijst overig Tarief

Post Partum Consult

€ 116,00

Babymassage (3 lessen)

€   50,00

Medische fitness:

per maand bij training 1x per week
per maand bij training 2x per week

 

   40,00
   60,00

Peutergym (per 10 lessen) €   75.00

 

 

Indien u onverhoopt uw afspraak af moet zeggen dan vragen wij dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven, anders zijn wij helaas genoodzaakt deze in rekening te brengen!

Betalingsvoorwaarden:

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
  • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
  •  De declaraties dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan.  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.