JOGG

JOGG (= jongeren op gezond gewicht):
Wij nemen als samenwerkingspartner deel aan dit project.


Sinds 2013 is Roosendaal officieel JOGG gemeente met de focus op de wijk Kalsdonk. JOGG is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Voor de realisatie is samenwerking met wijkpartners van groot belang. Vandaar het besluit om direct vanaf de start de wijkpartners bij het proces te betrekken.

Met als doel informeren, input verzamelen en draagvlak creëren zijn in het tweede kwartaal van 2013 twee bijeenkomsten georganiseerd met als eindresultaat dat werkgroepen in de startblokken staan om hun bijdrage te leveren. Na afloop van de tweede bijeenkomst is door de projectgroep besloten om op basis van de opgedane kennis een voorschot te nemen op het Plan van Aanpak. De inhoud is ontwikkeld op basis van de huidige kennis en het streven is om met de aanwezige expertise de inhoud verder vorm te geven en te voorzien van extra kwaliteit. Een plan dat aansluit op de behoefte en mogelijkheden van de wijk.

Gedragsdoelen
Voor de wijk ‘Kalsdonk’ gaan wij ons richten op de thema’s: beweging en voeding. Op basis van de thema’s zijn de volgende gedragsdoelstellingen geformuleerd, namelijk:

  • Een toename in 2015 van het percentage kinderen dat voldoet aan 2 maal per dag 30 minuten bewegen. (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, NISB).
  • In 2015 is het percentage kinderen dat per dag twee keer water drinkt gestegen.
  • Een toename in 2015 van het aantal kinderen dat dagelijks ontbijt.
  • In 2015 is het percentage kinderen dat twee keer per dag fruit eet gestegen.

Procesdoelen
De procesdoelen gaan in op de mate van samenwerking tussen partijen, de communicatie binnen de projectgroep, of het project wel terecht is gekomen bij diegene voor wie het bedoeld was en of het programma wel of niet gewaardeerd is door deze mensen.

  • Lokale publieke en private organisaties en buurtbewoners werken samen mee aan de planning en implementatie van een JOGG- thema en zijn actief betrokken bij het opstellen en behalen van de JOGG doelstellingen.
  • De principes van Sociale Marketing worden toegepast op de lokale situatie. Dit resulteert in activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • Er is een sluitende ketenaanpak waarin het kind met overgewicht/obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen wordt naar geschikte (zorg)programma’s.
  • De lokale JOGG-aanpak wordt gemonitord en geëvalueerd op proces en effect.
  • Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een belangrijke plaats in het collegeprogramma. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en betrokken bij de JOGG-beweging en zorgen voor inzet van middelen en menskracht.

Organisatie
De gemeente Roosendaal is de opdrachtgever. De portefeuillehouder gezondheid is bestuurlijk trekker van JOGG Kalsdonk. Op basis van de eerste twee bijeenkomsten is een organisatiestructuur ontwikkeld om alle ideeën en kennissen in goede banen te leiden, zie afbeelding hieronder. Een JOGG regisseur is aangewezen om de beweging te coördineren en de verbindingen te leggen tussen de verschillende geledingen.

Wij nemen deel aan de projectgroep ‘onderzoek’ en projectgroep ‘interventies en samenwerking’. 
De interventies zullen in het komende kwartaal verder worden uitgewerkt.

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.